WHU-CVRS

People


Prof. Dr. Jian Yao

WHU-CVRS Director

Zhenguo Li

Research Scientist of Huawei Noah's Ark Lab

Changqing Zou

Assistant Professor Researcher,...

Yu Qiao

Professor of CAS-SIAT

Dr. Boxing Zhang

Robotics and Artificial Intelligence

Dr. Meng Wu

Combined Navigation


Sa Zhu

Computer Vision

Renping Xie

Robotics and Machine Vision

Li Li

Image Stitching, Streetview Planar Extraction

Tong He

Machine Learning, Natural Texture Detection

Yaping Liu

Machine Learning, Dodging Uniform Color

Jing Ren

3D Reconstruction, Panorama Stitching

Xiaohu Lu

Feature Extraction, SLAM

Kao Zhang

Machine Learning, License Plate...

Menghan Xia

3D Modeling, Aerial Image Mosaicking

Kang Liu

GPU Computing, Image Matching

Yinxuan Li

Machine Learning

Kai Li

Feature Matching, 3D Modeling

Shiyao Han

Object Extraction from Remote Sensing Images

Chen Feng

Object Extraction from Remote Sensing Images

Mengyi Chen

LiDAR Data Processing

Qifei Zeng

Hardware Integration

Yahui Liu

Camera Calibration, Crack Detection

Jinge Tu

Web & APP Development

Yuan Liu

POI Automatic Detection

Ruiqian Zhang

Object Detection

Ji Zhu

HDR Panorama

Xinpeng Chen

POI Automatic Detection, APP Development

Yingqing Dong

Panorama Stitching, UI Development

Zhixiong Tang

Web Development & System Integration

Yanyan Liao

Computer Vision, System Development

Zhongshuai Huang

Indoor SLAM


Kai Chen

Undergraduate Juniors

Binbin Xiang

Undergraduate Seniors

Jing Han

Undergraduate Juniors

Zhi Liao

Undergraduate Juniors

Mengsheng Lu

Undergraduate Juniors


Qianbo Zhang

System Development

Shengdong Zhang

Haze Removal

Chao Qian

GPU Computing, Video Coding


Dr. Ali Adil Yassin Alamri

Password Authentication and Cloud Security


Juan Chang

Project Application

Yaolin Hou

Stereo Matching, 3D Reconstruction

Yanan Huo

Web Development

Hongxiong Li

System Development, OSG

Mi Zhang

PhD Student, RSIE, WHU

Lingyan Jiang

Guangxi University of Chinese Medicine

Zhenpeng Li

Control Engineering, Pattern Recognition