WHU-CVRS

News

祝贺团队成员硕士研究生李礼同学的1篇论文被Remote Sensing (Impact Factor: 3.244)接收。
  1. Li Li, Jian Yao, Yahui Liu, Wei Yuan, Shuzhu Shi and Shenggu Yuan. "Optimal Seamline Detection for Orthoimage Mosaicking by Combining Deep Convolutional Neural Network and Graph Cuts", Remote Sensing, July 2017.