WHU-CVRS

News

  1. Li Li, Jian Yao*, Renping Xie, and Jie Li. "Edge-Enhanced Optimal Seamline Detection for Orthoimage Mosaicking", To be appeared in IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (GRSL), March 2018. 
  2. Binbin Xiang, Jian Yao, Xiaohu Lu, Li Li, Renping Xie, and Jie Li. "Segmentation-Based Classification for 3D Point Clouds in the Road Environment", To be appeared in International Journal of Remote Sensing, March 2018.  [web]
  3. Li Li, Jian Yao*, Shuzhu Shi, Shenggu Yuan and Yaxuan Zhang. "Superpixel-Based Optimal Seamline Detection in Gradient Domain via Graph Cuts for Orthoimage Mosaicking", To be appeared in International Journal of Remote Sensing, Aug. 2017. 
  4. Renping Xie, Jian Yao*, Kang Liu, Xiaohu Lu, Yahui Liu, Menghan Xia, and Qifei Zeng. "Automatic Multi-Image Stitching for Concrete Bridge Inspection by Combining Point and Line Features", To be appeared in Automation in Construction, March 2018.