WHU-CVRS

People


雷洋洋,籍贯云南省曲靖市,现为武汉大学遥感信息工程学院硕士研究生,研究方向:影像拼接 

  • 硕士:武汉大学 遥感信息工程学院 地图学与地理信息系统 2019/09-至今
  • 本科:吉林大学 地球科学学院 地理科学 2015/09-2019/06
                 
  • QQ 3030845466
  • Email leiyangyang@whu.edu.cn 

更新时间:2019-08-20 20:17:39    浏览:581


雷洋洋