WHU-CVRS

Presentations

Date Reporters Titles Downloads Location Time
2015/3/15 Xiaohu Lu Edge Detection [RAR] 5-307 7:00PM-10:00PM
Kai Li Clustering by Fast Search and Find of Density Peaks [RAR]
2015/3/29 Li Li Bidirectional Similarity and Its Applications [RAR] 5-307 7:00PM-10:00PM
Yahui Liu Crack Detection on Concrete Bridge [RAR]
Mengyi Chen 3D Delaunay Triangulation of Non-Uniform Point Distributions [RAR]
2015/4/12 Kang Liu GPU Programming and CUDA [RAR] 5-307 7:00PM-10:00PM
Menghan Xia HDR Image Tone Mapping [RAR]
Yaping Liu Automatic Color Equalization [RAR]
2015/4/26 Shiyao Han   5-307 7:00PM-10:00PM
Chen Feng  
Ruiqian Zhang  
2015/5/10 Yaolin Hou   5-307 7:00PM-10:00PM
Mi Zhang  
Juan Chang  
2015/5/24 Kai Chen   5-307 7:00PM-10:00PM
Yao Xu  
2015/6/7 Renping Xie   5-307 7:00PM-10:00PM
Sa Zhu  
Qifei Zeng  
2015/6/21 Jinge Tu   5-307 7:00PM-10:00PM
Yingqing Dong  
Jing Ren  
2015/7/5 Kao Zhang   5-307 7:00PM-10:00PM
Yuan Liu  
Xinpeng Chen  
2015/7/19 Yinxuan Li   5-307 7:00PM-10:00PM
Ji Zhu  
Li Li